Top 9 # Xem Nhiều Nhất Cách Dùng Will May Might Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Thaiphuminh.com

Cách Dùng May Và Might Ai Cũng Cần Biết

1.Khái niệm của May và Might

– May và Might là hai động từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong Tiếng Anh:

May: có thể, có lẽ Might: có thể, có lẽ

– Dạng phủ định của May và Might:

May – May not/ Mayn’t Might – Might not/ Mightn’t

➔ Might chính là dạng quá khứ của May.

2. Vị trí của May và Might trong câu

May và Might có vị trí đứng sau S và đứng trước động từ chính trong câu.

3. Cách dùng May và Might.

a. Cách dùng May: S + May + Vinf…

– May được dùng để chỉ sự được phép có thể làm việc gì.

Ex: – Peter may stay here for a while. (Peter có thể ở lại đây một lúc nữa).

-They may use the phone. (Họ có thể sử dụng điện thoại).

– May được dùng để diễn tả sự xin phép ở hình thức mang tính trang trọng, lịch sự.

Ex: May I sit there? (Tôi có thể ngồi ở đó không?).

-May được dùng để diễn tả khả năng một việc hay hành động nào đó có thể xảy ra ở trong hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Ex: Viet may be at school. (Việt có thể ở trường).

-May được dùng để diễn tả sự hoài nghi một điều không chắc chắn ở hiện tại về sự việc xảy ra trong quá khứ.

S + May + have PII…

Ex: Hoa is late, she may have stucked. (Hoa bị muộn, cô ấy có thể đã bị tắc đường).

b. Cách dùng của Might: S + Might + Vinf…

-Might dùng để diễn tả sự xin phép hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ex: Might you turn back? (Bạn có thể quay trở lại không?).

-Might dùng để diễn tả khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex: Cuc might come this evening. (Cúc có thể đến vào tối nay).

-Might dùng để diễn tả một việc xảy ra nhưng thực tế lại không hề xảy ra.

S + Might + have PII…

Ex: Jun might have gone to Vietnam. (Jun có thể đã đến Việt Nam).

4. Sự khác nhau giữa May và Might

– May và Might khác nhau ở chỗ mức độ khả năng xảy ra sự việc nào đó:

May có khả năng xảy ra cao hơn Might. Might có khả năng xảy ra rất thấp. Vì vậy cách dùng bạn cũng hiểu rõ đúng không nào.

Ex: – He may go to Singapore at 8 a.m tomorrow. (Anh ấy có thể đến Xin – ga – po lúc 8 giờ sáng ngày mai).

-Duy is quite busy, but I hope he might join us tomorrow. (Duy khá bận, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai).

– May và Might khác nhau ở lời nói xin phép: Might thể hiện thái độ xin phép nhún nhường và lịch sự hơn May.

Ex: I wonder if I might have a little more coffee. (Tôi có thể dùng nhiều hơn một chút cà phê).

-Trong khi chúc, chúng ta thường dùng May thay vì dùng Might.

Ex: May God be with you. (Cầu nguyện chúa cho bạn).

Hoàn thành bài cách dùng may và might. Như vậy trong trường trường hợp cụ thể bạn sẽ biết cách sử dụng đúng không nào?

Cách Dùng May Và Might Để Nói Về Khả Năng

Chúng ta thường dùng may và might để nói về cơ hội (khả năng) điều gì đó sẽ xảy ra hay thành sự thật. Ví dụ: We may go climbing in the Alps next summer. (Chúng ta có thể sẽ đi leo núi ở dãy Alps mùa hè tới.) Peter might phone. If he does, ask him to ring later. (Peter có thể gọi. Nếu anh ấy gọi, hãy bảo anh ấy gọi lại sau. Where’s Emma? ~ I don’t know. She might be out shopping, I suppose. (Emma đâu? ~ Tôi không biết. Có thể cô ấy đang đi mua sắm, tôi đoán vậy.)

May well và might well để nhấn mạnh khả năng đó. Ví dụ: I think it’s going to rain. ~ You may well be right – the sky’s really black. (Tớ nghĩ trời sẽ mưa. ~ Cậu nói đúng – bầu trời thật sự âm u.)

2. Phân biệt may và might

Might không thường được dùng như dạng quá khứ của may, cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại và tương lai. Might thường dùng với nghĩa ít chắn chắn hay do dự hơn so với may, ngụ ý về một cơ hội ít hơn – nó được dùng khi ta nghĩ có thể xảy ra những không chắc chắn lắm.Hãy so sánh: I may go to London tomorrow. (cơ hộ xảy ra là 50%) (Tôi có thể đi London ngày mai.) Joe might come with me. (cơ hội xảy ra là 30%.) (Joe có thể đi cùng tôi.)

3. Câu hỏi

May thường không dùng để hỏi về khả năng để một việc gì đó xảy ra. Ví dụ: Are you likely to go camping this summer? (Cậu có thể đi cắm trại vào mùa hè này chứ?)KHÔNG DÙNG: May you go camping…? Has Emma gone shopping, I wonder? (Tôi tự hỏi không biết có phải Emma đã đi mua sắm không?)KHÔNG DÙNG: May Emma have gone shopping?)

Nhưng may có thể được dùng trong câu hỏi gián tiếp (ví dụ sau Do you think). Ví dụ:Do you think you may go camping this summer? (Cậu nghĩ cậu có thể đi cắm trại vào mùa hè này chứ?)

Might có thể dùng trong câu hỏi trực tiếp nhưng mang tính chất trang trọng hơn. Ví dụ:Might you go camping? (Cậu có thể đi cắm trại chứ?)KHÔNG TỰ NHIÊN BẰNG Do you think you may/might…?

4. Phủ định

Có 2 cách để làm cho may/might mang nghĩa phủ định: với may/might not (= It is possible that…not…) và với can’t (= It is not possible that…)

– She may be at home. (= Có thể cô ấy đang ở nhà.) She may not be at home. (= Có thể cô ấy không ở nhà.) She can’t be at home. (= Cô ấy chắc chắn không ở nhà.) – You might win. (= Có thể bạn sẽ thắng.) You might not win. (= Có thể bạn sẽ không thắng.) You can’t win. (= Bạn chắc chắn không thể thắng.)

5. Might có nghĩa ‘sẽ có thể’ (would perhaps)

Might (không phải may) có một nghĩa điều kiện là would perhaps (sẽ có thể). Ví dụ: If you went to bed for an hour, you might feel better. (=…perhaps you would feel better.) (Nếu cậu ngủ được 1 giờ, cậu sẽ có thể cảm thấy khá hơn.) Don’t play with the knives. You might get hurt. (= Perhaps you would get hurt.) (Đừng nghịch dao. Con có thể bị thương đấy.)

6. Câu gián tiếp

Might được dùng trong câu gián tiếp về quá khứ khi may được dùng trong câu trực tiếp. Ví dụ: I may go to Scotland. ~ What? ~ I said I might go to Scotland. (Tớ có thể đi Scotland. ~ Cái gì cơ? ~ Tớ nói tớ có thể đi Scotland.)

7. Không dùng might + infinitive

Might + infinitive thường không được dùng để nói về khả năng trong quá khứ (ngoại trừ trong câu gián tiếp.) Ví dụ: I felt very hot and tired. Perhaps I was ill. (Tôi cảm thấy rất nóng và mệt. Có lẽ tôi bị ốm rồi.)KHÔNG DÙNG: ...I might be ill.

8. May/might have

Tuy nhiên, để nói về một việc gì đó đã xảy ra hoặc có thật trong quá khứ, chúng ta có thể dùng may/might have + past participle. Ví dụ: Polly’s very late. ~ She may/might have missed her train. (= It is possible that she missed…) (Polly tới quá muộn. ~ Cô ấy có thể đã bị lỡ tàu.) What was that noise? ~ It might have been a cat. (Tiếng ồn đó là gì vậy? ~ Có thể đó là tiếng của một con mèo)

May/might have… đôi khi được dùng để nói về hiện tại/tương lai. Ví du: I’ll try phoning him but he may have been gone out by now. (Tôi sẽ cố gọi điện cho anh ấy nhưng giờ anh ấy có thể đã đi ra ngoài rồi.) By the end of this year, I might have saved some money. (Trước khi kết thúc năm nay, tôi có thể tiết kiệm được 1 ít tiền.)

9. Might have

Để nói về những điều có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra, chúng ta dùng might have. Ví dụ: You were stupid to try climbing up there. You might have killed yourself. (Cậu thật ngốc khi cố trèo lên trên đó, cậu có thể đã mất mạng rồi.) If she hadn’t been so bad-tempered, I might have married her. (Nếu cô ấy không quá nóng tính, tôi có thể đã lấy cô ấy.)

May have… có thể được dùng với nghĩa này, nhưng một số người lại cho rằng dùng vậy là sai. Ví dụ: You were stupid to try climbing up there. You may have killed yourself. (Cậu thật ngốc khi cố trèo lên trên đó, có có thể đã mất mạng rồi.)TRANG TRỌNG HƠN: You might have killed yourself.

10. Cách sử dụng khác

Trong ngôn ngữ khoa học và học thuật, may thường được dùng để nói về những sự kiện tiêu biểu – những điều có thể xảy ra trong một tình huống nhất định. Ví dụ: A female crocodile may lay 30-40 eggs. (Một con cá sấu cái có thể đẻ từ 30-40 trứng.) The flowers may have five or six petals, pink or red in color. (Hoa có thể có 5 hoặc 6 cánh màu hồng hoặc đỏ.) Children of divorced parents may have difficulty with relationship. (Con cái của những bậc cha mẹ đã ly hôn có thể gặp khó khăn với các mối quan hệ.)

Với nghĩa này, might cũng có thể được dùng để nói về quá khứ. Ví dụ: In those days, a man might be hanged for stealing a sheep. (Ngày xưa, một người có thể bị treo cổ vì ăn trộm một con cừu.)

Can và could được dùng tương tự nhưng với tính chất ít trang trọng hơn.

Modal Verbs: May, Might, Must, Mustn’T, Needn’T

Modal Verbs: May, Might, Must, Mustn’t, Needn’t

MODAL VERBS – MODAL PERFECT: Động từ khiếm khuyết – Khiếm khuyết hoàn thành) A. Modal Verbs: (Động từ khiếm khuyết) là các động từ mà sau chúng ta dùng động từ nguyên mẫu không TO: 1. Can (có thể chỉ một khả năng): Chỉ có 2 hình thức hiện tại đơn (CAN) và quá khứ đơn (COULD). Do đó muốn sử dụng nghĩa có thể ở các thì khác ta phải dùng BE ABLE TO để thay thế nhưng CAN lại diễn tả một khả năng chắc chắn hơn BE ABLE TO Eg. Can you speak any foreign languages? Are you able to speak any foreign languages? 2. Could and was/were able to: Thỉnh thoảng COULD là quá khứ của CAN, nhưng chúng ta dùng COULD đặc biệt với các động từ: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand. Eg. When we went into the house, we could smell burning.* Ngoài ra chúng ta còn sử dụng COULD để nói ai đó có một khả năng đặc biệt: Eg. My grandfather could speak five languages.* WAS / WERE ABLE TO: dùng để diễn đạt một tình huống đặc biệt đạt được (manage) Eg. They didn’t want to go with us at first but in the end we were able to persuade them.* COULDN’T: được dùng trong bất kỳ tình huống nào. Eg. My grandfather couldn’t swim. We tried hard but we couldn’t persuade them to come with us3. Must – Inf. (ắt hẳn): tiên đoán một sự việc xảy ra ở hiện tại và thể phủ định của nó là Can’t Inf. Eg. He must be tired. ( He can’t be tired (not “Mustn’t”)* Must – Inf. (phải) = have to nhưng have to Inf. Có nghĩa bắt buột hơn. Và thể phủ định của Must là không cần (needn’t)4. May / might – Inf. (Có , có thểõ) dùng để diễn ta một sự suy đoán gần đúng. Eg. He may be in his office (= Perhaps he is in his office) He might be having lunch. (Perhaps he is having lunch.)* May – Inf. Còn diễn tả một sự xin phép. Nhưng might có thể được dùng trong câu điều kiện loại 1. Eg. May I go out? If the weather is fine, we might go for a picnic.* May / might: được dùng để nói về một sự việc hoặc hành động có thể xảy ra trong tương lai: Eg. I’m not sure where to go for my holidays but I may go to Italy. (= Perhaps I’ll go) The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. (Perhaps it’ll rain)

* Thể phủ định là May not hoặc might not (mightn’t)5. Must. Mustn’t, Needn’t: a. Must: cần thiết phải làm You haven’t got much time. You must hurry.b. Mustn’t: cần thiết do đó không được làm You can tell Tom what I said but he mustn’t tell anybody else. (= It is necessary that he doesn’t tell anybody else)c. Needn’t – Inf.: = don’t / doesn’t need to: Không cần You have got plenty of time. You don’t need to hurry (You needn’t hurry)B. Modal Perfect (động từ khiếm khuyết hoàn thành) là động từ khiếm khuyết có HAVE + P.P theo sau .Ta có các Modal Perfect sau đây:Could have + P.P: rất có thể đã (diễn tả 1 khả năng đã có trong quá khứ, nhưng chưa được sử dụng tới).Couldn’t have + P.P: Tất nhiên đã không thể (diễn tả 1 hành động hiển nhiên không thể làm được)Should have + P.P: Đáng lẽ phải (diễn tả 1 lời khiển trách đối với 1 hành động quá khứ đáng lẽ nên làm mà lại không làm)Shouldn’t have + P.P: Lẽ ra không nên (diễn tả 1 lời khiển trách đối với 1 hành động quá khứ đáng lẽ không nên làm mà lại làm).Must have + P.P: Ắt hẳn đã (diễn tả 1 sự suy đoán gần đúng về 1 sự kiện ở quá khứ: Can’t have + P.P: Có lẽ đã không (diễn tả 1 sự suy đoán không chắc chắn về 1 sự kiện ở quá khứ)May/ might (not) have P.P: Có thể, có lẽ (diễn tả những gì có thể (hoặc không) xảy ra ở quá khứ)Needn’t have P.P: Không cần biết( Diễn tả một sự việc không cần thiết phải biết rõ sự việc hoặc thời gian) Would have + P.P: Có lẽ đã (dùng trong câu điều

May Áo Gió Tại Tphcm

Tiêu chuẩn chọn may áo gió TP HCM

Việc chọn một xưởng may để đặt may áo gió đồng phục ngày càng phổ biến. Bởi vì khi đặt may sẽ được một chiếc áo ưng ý mà giá lại rẻ hơn khi mua ngoài. Để chọn may áo gió TP HCM thì cần tuân thủ những điều sau:

Màu sắc và form dáng

Để chọn được kiểu dáng và màu sắc áo thích hợp thì bạn phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Bạn có thể dựa theo ngoại hình để chọn được phù hợp. Nó chính là vóc dáng cơ thể, màu da. Những người cao, gầy sẽ không thể chọn giống người béo được. Màu sắc thì người da ngăm sẽ phải khác với da trắng. Nếu người cân đối thì sẽ dễ chọn kiểu dáng hơn.

Tại các xưởng may hiện nay có rất nhiều các mẫu mã áo gió phong phú, đa dạng. Khi liên hệ với xưởng may, nói ra đặc điểm của mình để được tư vấn kỹ về mẫu áo. Đội ngũ tư vấn thiết kế của công ty sẽ giúp đỡ bạn miễn phí.

Chất lượng của áo gió

Thời hạn sử dụng của một chiếc áo phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của nó. Nếu muốn sử dụng lâu thì phải chọn chất liệu bền. Với thời tiết của TP. HCM thì nên chọn những chất liệu mỏng, nhẹ. Bạn có thể lựa chọn những loại vải chống bụi, chống nước để mặc được trong mọi thời tiết.

Giá cả hợp lý

Đa số người dân khi mua trang phục đều quan tâm đến giá sản phẩm. Chỉ có một bộ phận nhỏ là không thôi. Đặc biệt đối với những nhà buôn thì việc tối ưu chi phí lại càng được quan tâm. Giá cả một chiếc áo được tính bằng các yếu tố chất liệu, màu sắc, thời gian. Nếu tiết kiệm được chi phí cho 3 yếu tố này thì giá sản phẩm sẽ rất rẻ.

Cách giặt và bảo quản áo trực tiếp ảnh hưởng đến chiếc áo của bạn. Giặt như thế nào để sản phẩm sử dụng được lâu dài. Bảo quản như thế nào để áo không bị hỏng. Đây là 2 câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Loại vải được sử dụng may áo gió tại tphcm phổ biến hiện nay là polyester. Chất liệu này trơn, nhẵn, mềm mại tạo cho người mặc cảm giác rất thoải mái. Tuy nhiên đây lại là một loại vải rất khó để bảo quản.

Khi phơi quần áo thì nên phơi áo khoác gió dưới bóng râm. Không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì như thế áo sẽ rất nhanh hỏng. Sau khi áo đã khô thì nên bảo quản ở nơi khô thoáng.

Tại TP. HCM có rất nhiều xưởng may. Có hai điều cần đặc biệt lưu ý khi bạn chọn may áo gió TP HCM như sau:

+ Thứ nhất là không chọn các xưởng may tạp nham. Hãy chọn những nhà xưởng may áo gió uy tín lâu năm. Bởi vì những nơi này thực có kinh nghiệm về may loại áo này nhiều hơn. Do đó chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn

+ Thứ hai là nên đọc thật nhiều các đánh giá trên mạng. Đây là chia sẻ của những người đã đặt hàng. Khi chưa biết thông tin gì về xưởng may áo gió TP HCM thì đọc review là rất cần thiết.